تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 23 بهمن ماه 1398

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : 20 بهمن ماه 1398

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) : 25 بهمن ماه 1398

برگزاری کنفرانس : 08 اسفند ماه 1398